שאלות התאמה

לאחר הקדמה לבחירתכם, בפני המשיב מוצגות מספר תת-שאלות ומספר שאלות מבולבלות. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת.

על המשיב לבחור תשובה שתתאים לכל תת-שאלה.

לכל תת-שאלה ניתן אותו המשקל כמו לאחרות כדי לתרום לציון עבור הסכום הכולל של השאלה.

אינדקס של כל קבצי העזרה

English Version of this Help page

מסך עזרה, בשפה העברית